Sjelens betydning

Sjelens betydning

De fleste tror de har en, de færreste kan forklare hva den er. Det er noe merkelig fascinerende ved sjelen, skriver Ole Martin Høystad innledningsvis i boken Sjelens betydning. En kulturhistorie.

Den er uttrykk for noe dypt inderlig og personlig som er vanskelig å fange med ord og begreper, som vi tyr til bilder og symboler for å uttrykke – og musikk for å komme i kontakt med. Det er ikke tilfeldig at soul er en egen musikksjanger, som har sitt utspring i de svarte afro-amerikanernes fortvilelse og fornedrelse, der sjelen var det eneste de selv hadde som sitt eget, det som ikke kunne slavebindes, og som de sang ut i håp om frihet og forløsning fra alle lenker og bånd.

Misforholdet mellom sjelens uklare meningsinnhold og den betydning folk flest tillegger den, gjenspeiles i vår dagligtale. Vi snakker om en hel og ren sjel, som en dyp og ærlig sjel. Vi føler noe innerst i sjelen, blir rammet i sjelen og er redde for å ta skade på vår sjel.

Vi bruker slike uttrykk om personlige og moralske kvaliteter. Det er sterke og svake sjeler, frie og åpne, budne og lukkede. Det mest personlige, både hva personlig styrke og sårbarhet angår, finner vi i sjelens dyp. Noen har en sart og lettpåvirkelig sjel. Derfor kan vi være syke både på kropp og sjel, mens målet er å ha ro i sjelen. For den kan være både ustadig og splittet. Spørsmålet er om dette er bare billedlige talemåter, metaforiske uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel referer til noe virkelig og viktig, en egen dimensjon i mennnekset på linje med fornuft og følelser. Det slike spørsmål som ligger til grunn for denne boken.

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?

– Matteus 16, 26

Sjelens kvaliteter og skjebne er i alle kulturer blitt forstått som en konsekvens av hvordan individet har levd sitt liv, og hvordan det i ord og gjerning har fremmet godt eller ondt. Dermed settes fokus på det levde liv og hvordan enkeltmennesket utvikler sine personlige og sjelelige kvaliteter og løser sine forpliktelser overfor andre mennesker. Dette er kanskje den viktigste siden ved sjelen i et samtidsperspektiv. Selv om sjelen er noe strengt individuelt, er den betinget av forholdet til andre. Man kan ikke ha omsorg for seg selv uten å ta hensyn til andre.

5 mulige svar på sjelens betydning i vår tid

  1. Et teoretisk begrep i et filosofisk system eller en antropologi
  2. Et religiøst begrep, knyttet til en tro på noe som overlever døden
  3. Et psykologisk begrep om menneskets ubevisste og ofte irrasjonelle indre følelsesliv i form  av psyke
  4. En metafor for menneskets indre og dets personlige og moralske kvaliteter
  5. Et allment begrep, som referer til en nødvendig og virkelig dimensjon i mennesket og som har personlig, eksistensiell og moralsk betydning i folks liv

Om forfatteren

Ole Martin Høystad er dr. Philos. professor em. i tverrfaglige kulturstudier ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Bø. Han har bakgrunn i nordisk litteraturvitenskap og filosofi.

Denne teksten er hentet fra innledning til boken Sjelens betydning. En kulturhistorie.