Samværssabotasje

Aldri før har vi kranglet så mye om barna våre. Stadig flere fedre kjemper for mer samvær. Samværssabotasje er en viktig bok som vil skape debatt om foreldrerollen og barns livsvilkår ved samlivsbrudd.  

Tekst: Camilla Fossum Pettersen

Samlivsbrudd med påfølgende foreldretvist kan være konfliktfylt. Det kan være lønnsomt å skape konflikt i forbindelse med samlivsbrudd og barnefordeling. Metodene for å vinne til seg omsorgen for barna kan være grove og ødeleggende. Dagens barnebidragssystem kan sies å ha som et formål å straffe fedre (og noen mødre) som ikke stiller opp for barna sine. Størrelsen på bidragene avhenger av samværsforelderens inntekt og hvor mye tid omsorgsforelderen har barnet hos seg. Det betyr at jo mer en omsorgsperson har barnet hos seg, jo større blir bidraget fra samværsforelderen. Det kan derfor være lønnsomt å forhindre at bidragsbetaleren ser barnet. Gjennom bidragsmodellen vi har, gis det belønning til dem som saboterer samvær. De som utarbeidet systemet i sin tid, forsto åpenbart ikke at mødrene kan motiveres av bidragsreglene til å nekte fedrene samvær.

Kjøp pocketboka her

Kjøp eboka her

Jeg ble selv sjokkert over metodene som ble tatt i bruk da en av foreldrene i min nærmeste krets var bestemt på å vinne omsorgen for datteren. Moren i dette paret leverte uriktige anmeldelser til politiet mot faren. Det var pågripelser, fengsling, besøksforbud, utkastelse, rettsmøter, avhør, undersøkelser av barna og skyhøye advokatregninger. Først etter over et halvt år uten kontakt med datteren fikk denne faren samvær med tilsyn med datteren i to timer hver uke. I etterforskningsprosessen kunne han bevise for politiet at noen av anmeldelsene og påstandene som var rettet mot ham om blant annet vold, trusler, forsøk på voldtekt, incest, forsøk på drap og innbrudd i sitt eget hjem ikke var riktige. Undersøkelsene av barna viste at de var manipulert. Etter å ha brukt flere hundre tusen kroner på advokat valgte han å gi opp kampen om å få samvær i de rettsforberedende møtene. Ekskona ønsket ikke at han skulle få gjennomslag for en samværsavtale, da hun ville at han skulle betale barnebidrag. Hun sykemeldte seg i forbindelse med skilsmissen og gikk etter ett år over på overgangsstønad. Da overgangsstønaden hennes gikk ut etter tre år med konflikt, måtte hun begynne å jobbe. Dermed trengte hun barnevakt. I dag har faren datteren hver gang moren hennes trenger avlastning. Samværet hans med datteren er uforutsigbart, men de får være mye sammen selv om det først og fremst skjer på morens premisser. For meg som var vitne til hele konflikten, virket det som om barnets beste egentlig ikke var tema, men derimot dreiet rundt viljen til en voksen person med kun sine egne interesser i fokus. Jeg ønsket å forstå situasjonen som denne faren havnet i og det som skjedde med ham.

Med denne boken vil jeg bidra til å gi fedrene en stemme, da det er fedrene som gruppe som i størst grad får svekket kontakten med barna når det oppstår konflikter i forbindelse med samlivsbrudd.

Ved å oppsøke flere åpne og lukkede diskusjonssider på sosiale medier kom jeg i kontakt med fedre som ønsket å dele sine historier. Jeg har møtt dem ansikt til ansikt, og de har delt sine historier med meg. Jeg fikk innsyn i fedrenes dokumenter, som etter mitt skjønn underbygger deres vanskelige historier og støtter deres troverdighet. Dette kan dreie seg om politiattester, domsslutninger og andre saksdokumenter fra domstolen, sakkyndiges rapporter og barnevernsrapporter. Ingen av informantene er straffedømt. Jeg har etter beste evne rekonstruert hendelsesforløpet til hver historie. Saksgangen i barnefordelingssaker kan i mange tilfeller virke sammensatt og komplisert med mange aktører med ulike funksjoner og med uklare roller. Alle personer i boken er anonymisert av hensyn til personopplysningene til de andre involverte, og spesielt barna i historiene. Mange av de omtalte stedene er fiktive. Jeg har møtt flere fedre som forteller lignende historier.

Målet med denne boken er å belyse en del utfordringer og problemstillinger som fedre og deres barn kan oppleve i forbindelse med samlivsbrudd og barnefordeling. Historiene er ment å illustrere hvordan fedre og barn blir satt i knipe når familien går i oppløsning. Jeg vil si at de blir forrådt.

I tillegg til å intervjue fedre og deres pårørende, har jeg også intervjuet og fått uttalelser fra forskere, sakkyndige, advokater og dommere. Jeg har også samlet informasjon fra juridiske avhandlinger, mediesaker og fagartikler for å underbygge diskrimineringen som fedre møter i situasjoner med barnefordeling.

120 000 barn har foreldre som krangler om hvor barna skal bo og om hvem som skal betale barnebidrag. Å sabotere samvær mellom barn og motparten, kan være et effektivt hjelpemiddel når man ønsker å sikre seg selv foreldreansvaret. Metodene for å vinne til seg omsorgen kan være mange og grove. Denne boken setter fokus på fedrene som rammes av samværssabotasje.